Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Doktora Tezinin Sonuçlandırılması  
 

MADDE 23- a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından belirlenen biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi’nde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ve diğeri öğrencinin ilgili anabilim dalından olmak üzere beş asil iki yedek üyeden oluşur. Ortak yöneticisi olan tezler için yedi kişiden oluşur ve ortak yönetici de jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o bilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde jüri 5 kişiden oluşur ve ortak yönetici jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerine gönderilmek üzere, öğrenciden 7 adet (ortak yönetici olanlardan 9 adet) ciltlenmemiş tez alınır.
c)(Değişik:RG-14/06/2001-24432) Jüri öğrencinin tezini inceleyerek, tezde görülen hataları ve eksiklikleri bildiren raporunu (her jüri üyesi ayrı ayrı rapor vermek kaydıyla), en geç bir ay içerisinde Enstitü’ye iletir. Tezde görülen hata ve eksiklikler, öğrenci tarafından jüri üyelerinin öngördüğü bir sürede (bu süre bir aydan fazla olamaz) düzeltilerek, varsa jüri üyeleri ile hem fikir olunmayan noktaları belirtir gerekçeli raporlarla birlikte tezini tekrar jüri üyelerine sunar. Jüri üyeleri, istedikleri düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını gösteren formu doldurarak, tez ile birlikte en geç iki hafta içerisinde Enstitü’ye teslim ederler.
Öğrenci, jüri üyelerinin isimlerinin bulunduğu ve sınav sonrasında imzalanacak bir sayfa ekleyerek, jüri sayısına göre ciltlenmemiş tezini Enstitü’ye teslim eder. Bu haliyle tez savunmasına alınan ve başarılı olan öğrenci, ciltlenmiş ve son şekli verilmiş halde 8 nüsha (ortak yöneticisi olanlar 10 nüsha) tezi Enstitü’ye teslim eder. Ancak jüri üyelerinin tezi teslim edilen haliyle, çoğunlukla red etmesi halinde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez sınavına alır. Tez sınavı 45-90 dakika olup, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya"düzeltme" kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS