Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tezsiz yüksek lisans
 

‹‹ Geri

 
   Tezsiz Yüksek Lisans Yönetmeliği  
 

ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
2001-2002 Eğitim Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere planlanan programlar aşağıda verilmiştir.
1. PROGRAMIN ADI: Tezsiz Yüksek Lisans
1.1 Yüksek lisans programının alt program adları
Programın alt programları: Yüksek Lisans (Tezsiz)
1- Fizik Eğitimi
2- Kimya Eğitimi
3- Biyoloji Eğitimi
4- Matematik Eğitimi 
1.2 Mezun Olan Öğrenciye Verilen Unvan ve Derece:
Yüksek Lisans (Tezsiz)


Yüksek Lisans (Tezsiz)

1-Yüksek Lisans (Fizik Öğretmeni)
2-Yüksek Lisans (Kimya Öğretmeni)
3-Yüksek Lisans (Biyoloji Öğretmeni)
4-Yüksek Lisans (Matematik Öğretmeni)
2- YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AMAÇLARI
a) Eğitim-öğretimde verimlilik ve bilimsel düzeyi artırıcı; yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, öğretmenlerin meslek hayatlarında daha başarılı olmalarını ve meslek içi eğitimlerini sağlamak için yeni araştırmalar yapmak, öğretim programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili araştırmalar yapmak ve yeni eğitim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamında etkin kullanımını sağlamak. b) Eğitim-öğretimde çağdaş gelişmeleri ülkemizin ihtiyaçlarına uyarlayacak elemanlar yetiştirmek. c) Eğitim-öğretim araştırmalarında ileri ülkelere paralel araştırmalar yapmak. d) Ülke ve dünya üniversiteleri ile işbirliği kurarak ortak projeler geliştirmek. e) Öğretim elemanları, MEB yetkilileri ve eğitim uygulayıcıları arasında iletişimi sağlamak amacıyla panel, seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlenmesine öncülük etmek. f) Orta Öğretim Fen ve Matematik Eğitimi alanlarında yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçları çeşitli etkinliklerde duyurarak bu alanda karşılaşılan eğitim-öğretim problemlerinin çözümüne bilimsel katkılarda bulunmak.
3. ÖĞRENCİLERİN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KABUL ŞARTLARI
3.1 Fen Bilimleri Bünyesindeki Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı Bünyesindeki Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuracak Adayların Mezun Olmaları Gereken Lisans Programları Şunlardır:
1. Biyoloji Öğretmenliği:Biyoloji Bölümü.
 
2. Fizik Öğretmenliği: Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği.
 
3. Kimya Öğretmenliği: Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği.
 
4. Matematik Öğretmenliği: Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği, Matematik Bilgisayar Bölümü.
3.2 Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesindeki Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı Bünyesindeki Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuran Öğrencilerin Kontenjanlara Yerleştirilmesi:
Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için, adayların yukarıda belirtilen bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (LES) girmeleri gerekir. Adayın başvurduğu programa yerleştirilebilmesi için LES sayısal puanının %60’ı ile lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının %40’ının toplamı alınır ve bu toplama göre bir sıralama yapılır. Adaylar, en büyük puandan başlanılarak ilan edilen kontenjanlara yerleştirilirler.
 4. LİSANSÜSTÜ DERSLER
I. Dönem T U K  
1. Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 0 3  
2. Gelişim ve Öğrenme 3 0 3  
3. Öğretimde Planlama ve Değerlendir 3 2 4  

4. Özel Öğretim Yöntemleri-I

2 2 3  
5. Okul Deneyimi-I 1 4 3  
II. Dönem        
1. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 2 2 3  
2. Sınıf Yönetimi 2 2 3  
3. Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 3 2 2 3  
4. Okul Deneyimi-II 1 4 3 1 4 3  
5. Seçmeli-I 3 0 3 3 0 3  
III. Dönem        
1. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 2 2 3  
2. Rehberlik 3 0 3  
3. Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5  
4. Seçmeli-II 3 0 3  
Açıklamalar:        
1. Kredi sütunundaki sayıların ilki dersin teorik ders saat sayısını (T), ikincisi uygulama saat sayısını (U), üçüncüsü ise dersin toplam kredi saat sayısını (K) göstermektedir. Bir dersin toplam kredi saati, teorik saat sayısının tamamı9 ile uygulama saat sayısının yarısının toplamından oluşur.

2. "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" dersi için temel bilgisayar becerisi ön şarttır. Bu şartı karşılamayan öğrencilere bu derdsden önce lisans veya yüksek lisans düzeyinde temel bir bilgisayar dersi verilir.

3. II. ve III. Dönemlerde yer alan iki seçmeli ders, programı yürüten anabilim dalları tarafından programa kabul edilen öğrencilerde eksik gördükleri bilgi ve becerilere göre belirlenecektir.

4. Seçmeli dersler Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen ve Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları anabilim dalı tarafından açılan derslerden alınacaktır.
5. DERSLERİN İÇERİKLERİ
OFME 550 Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri. Sınıf ve okul ortamı. Eğitimde alternatif perspektifler. Eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri. Türk eğitim sistemi.
OFME 551 Gelişim ve Öğrenme
Çeşitli yönlerde insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel vb.). Öğrenme yaklaşımları ve süreçleri. biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.
OFME 552 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Temel program geliştirme kavramları ve süreçler. Ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi. İçerik seçimi ve organizasyonu. Öğretim yöntemleri ve stratejileri. Materyallerin özellikleri ve seçimi. Ölçme ve değerlendirme. Değerlendirme yaklaşımları. Test türleri. İzleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi. Sınav sorusu yazma teknikleri. Not verme.
OFME 553 Okul Deneyimi I
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır. Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.
OFME 554 Sınıf Yönetimi
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler. Sınıf ortamı ve grup etkileşimi sınıf yöntemi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama. Sınıf içinde zaman kullanımı. Sınıf organizasyonu. Motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç. Olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma. Sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.
OFME 555 Okul Deneyimi II
Okullarda bir öğretmeninin nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar. Bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından, yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.
OFME 556 Özel Öğretim Yöntemleri
Konu alanında öğretim yöntemleri. Öğrenme-öğretme süreçleri. Genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması. Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları. Öğretim değerlendirilmesi.
OFME 557 Öğretmen Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı. Öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar slaytlar, video, bilgisayar temeller ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.
OFME 558 Rehberlik
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü. Rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı Rehberliğin genel ilkeleri. Öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma. Psikolojik tanışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme. Çevre ile ilişkiler. Mesleki yönlendirme. Özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.
OFME 559 Özel Öğretim Yöntemleri II
Konu alanında öğretim yöntemleri. Öğrenme-öğretme süreçleri. Genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması. Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Mikro eğitim uygulamaları. Öğretimin değerlendirilmesi.
OFME 560 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakışla açısı ve incelenmesi. Kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı. Öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılardan incelenmesi.
OFME 561 Öğretmenlik Uygulaması
Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).
 

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS