Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Yüksek Lisans  
 

MADDE 3- a) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların Enstitü’nün hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Enstitü Kurulu tarafından tesbit edilir ve lisansüstü öğrenci kabul ilanında belirtilir.
b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından anabilim dalı başkanlığının da görüşü alınarak yapılır.

MADDE 4 – (Değişik:RG-14/06/2001-24432)
Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim dallarının ilan edilmiş kontenjanlarını gözönüne alarak, yönetmeliğin madde 2/b’de belirtilen şartlarına göre öğrencileri yerleştirir ve karara bağlar.

MADDE 5-a) (Değişik:RG-14/08/2007-26613) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavı yerine sayılabilecek sınavlar ve bunlarla ilgili düzeyler Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavından 100 üzerinden en az 60 ve üzeri puan alanlar kaydoldukları programda derslere başlar. Başarısız olanlar, 3/6/2007 tarihli ve 26541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenime tabi tutulur.
b) (Mülga:RG-14/08/2007-26613)
c) (Değişik:RG-16/11/2003-25291) Yüksek lisans öğrencilerinin kesin kayıt işlemleri, Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihler arasında ve kayıt koşullarına göre yapılır. Kesin kayıt yaptırmayanlar veya kayıt şartlarını yerine getirmediği için, kaydı yapılmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Kayıt yaptırmayanların yerine yedek liste ilan edilir ve bu listeden en yüksek puandan başlamak üzere boş bulunan kontenjan sayısı kadar öğrenci, ilgili anabilim dalına yerleştirilir. Bu öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirlediği tarihler arasında ve kayıt koşullarına göre yapılır.
d) Enstitü'ye kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren mazeretsiz olarak üst üste iki yarıyıl süreyle öğretime devam etmedikleri anlaşılan öğrencilerin, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir.

MADDE 6- a) Enstitü Yönetim Kurulu, yüksek lisans öğrenimi yapacak her öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının görüşünü de alarak, bir yönetici tayin eder. Yönetici o anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim dalındaki doktoralı öğretim görevlilerinden seçilir. Bu yönetici, öğrencinin ders ve tez yöneticiliği görevini yürütür.
b) (Değişik:RG-12/12/2002-24961) Yönetici, Enstitü Kurulu kararı ile açılması kararlaştırılmış bulunan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler ve Enstitüye bildirir.
Enstitü Yönetim Kurulunca lisansüstü öğrencilere yönetici olarak atanan öğretim üyeleri, atandığı tarihten itibaren Uzmanlık Alan dersini açar. Uzmanlık Alan dersi haftalık 5 kredi saati olup, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık Alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.
c) Öğrencinin yöneticisinin müracaatı, ortak yöneticisinin muvafakatı ve anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde öğrenciye bir ortak yönetici tayin edilebilir. Bu yöneticiye yöneticilik ücreti ödenmez.
d) Alınan dersler, derslerin başladığı iki hafta içerisinde, yöneticinin uygun görmesi sonucu, başka derslerle değiştirilebilir.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS