Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Tezli Yüksek Lisans Programı  
 

MADDE 7- a)Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

MADDE 8- a)Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
b) Yüksek lisans öğreniminin dersleri birbirini izleyen iki yarıyıl içinde tamamlanır. Öğrenci aldığı derslerden başarılı olmak ve derslerin % 80’nine devam etmek zorundadır. Ancak;
i) Derslerden devamsız duruma düşen,
ii) Yarıyıl sonu sınavına girip de, sınavda tam notun % 65'inden aşağı not alan,
iii) Yarıyıl ara sınavları not ortalamasının % 30'u ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun % 70'nin toplamının % 65 den aşağı not alan, öğrenciye en çok iki yarıyıllık ek süre tanınabilir. Öğrenciye tanınan bu ek süre içerisinde ilgili dersin veya derslerin açılmaması halinde, bu ders veya derslerin yerine başka ders veya dersler aldırılır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav tarihleri, her yarıyılın başında Enstitü Kurulu'nda belirlenerek karara bağlanır.
c) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan öğrenciye bir takvim yılı müddetle yöneticinin uygun gördüğü, ilgili anabilim dalı tarafından teklif edilen ve Enstitü Yönetim Kurulu'nca uygun bulunan lisans ve yüksek lisans derslerinden ders verilebilir. Bu derslerdeki devam ve başarı durumu 8/b maddesindeki şekilde değerlendirilir. Bu dersler krediye sayılmaz ve bu dersleri almak için geçen süre yüksek lisans programı süresine dahil edilmez.

MADDE 9- a) (Değişik:RG-12/12/2002-24961) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yöneticinin gözetiminde, birbirini izleyen, en çok iki yarıyıl içinde, en azından sınama ve inceleme niteliği taşıyan bir tezi hazırlamak zorundadır.
b) (Değişik:RG-25/10/1997-23151) Tez çalışmasına başladığı ilk yarıyılda öğrenci bir seminer hazırlar ve öğrencinin yöneticisi seminerin takdim edileceği yer ve günü Enstitü Müdürlüğü'ne anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla bildirir ve ayrıca anabilim dalında ilan eder. Seminer herkese açıktır. Seminer neticesi yönetici tarafından düzenlenen bir protokolle Enstitü’ye bildirilir. Başarısızlık durumunda seminerin verildiği yarıyılı takip eden yarıyıllarda seminer tekrar edilir. İki defa başarısızlık halinde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
c)(Ek:RG-25/10/1997-23151) Gerekli hallerde, yöneticinin müracaatı, ilgili anabilim dalının teklifi halinde Enstitü Yönetim Kurulu, bu iki yarıyıllık süreye en çok iki yarıyıl daha ekleyebilir. Ancak, 8. madde uyarınca iki yarıyıllık ek süreden yararlanmış olanlara bu madde uyarınca süre verilmez.
d)(Ek:RG-25/10/1997-23151) Yüksek lisans öğrencisi, tez çalışmalarına başladığı tarihten itibaren en az bir yarıyıllık süreyi tamamlamadan önce tezini teslim edemez.

MADDE 10- a)Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından belirlenen biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Yüksek lisans tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez yöneticisi ve en az biri Enstitü’ye bağlı bir başka anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl bir yedekten oluşur. Ortak yöneticisi olan tezler için beş kişiden oluşur ve ortak yöneticide jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o bilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde jüri 3 kişiden oluşur ve ortak yönetici jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerine gönderilmek üzere, öğrenciden 4 adet (ortak yöneticisi olanlardan 6 adet) ciltlenmemiş tez alınır.
c) (Değişik:RG-14/06/2001-24432) Jüri öğrencinin tezini inceleyerek, tezde görülen hataları ve eksiklikleri bildiren raporunu (her jüri üyesi ayrı ayrı rapor vermek kaydıyla), en geç bir ay içerisinde Enstitü'ye iletir. Tezde görülen hata ve eksiklikler, öğrenci tarafından jüri üyelerinin öngördüğü bir sürede (bu süre bir aydan fazla olamaz) düzeltilerek, varsa jüri üyeleri ile hem fikir olunmayan noktaları belirtir gerekçeli raporlarla birlikte tezini tekrar jüri üyelerine sunar. Jüri üyeleri, istedikleri düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını gösteren formu doldurarak, tez ile birlikte en geç iki hafta içerisinde Enstitü’ye teslim ederler.
Öğrenci, jüri üyelerinin isimlerinin bulunduğu ve sınav sonrasında imzalanacak bir sayfa ekleyerek, jüri sayısına göre ciltlenmemiş tezini Enstitü’ye teslim eder. Bu haliyle tez savunmasına alınan ve başarılı olan öğrenci, ciltlenmiş ve son şekli verilmiş halde 6 nüsha (ortak yöneticisi olanlar 8 nüsha) tezi Enstitü’ye teslim eder. Ancak jüri üyelerinin tezi teslim edilen haliyle, çoğunlukla red etmesi halinde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez sınavına alır. Tez sınavı 45-90 dakika olup, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS