Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
 

MADDE 11- a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci Lisansüstü Öğretim'de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
c) (Mülga:RG-12/12/2002-24961)
d) (Ek:RG-14/06/2001-24432) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için öğrencinin, İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıktan sonra, tezli yüksek lisans programı ile ilgili aranan şartlara göre geçişi yapılır.
e) (Ek:RG-14/06/2001-24432) Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalında tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrencinin, İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlaması ve başvuru şartlarını yerine getirmesi halinde, doktora programına başvurabilir.

MADDE 12- a) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört ve en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Öğrencinin,
i) Derslerin % 80'ine devam ederek yarıyıl sınavına girme hakkı elde etmesi,
ii) Yarıyıl sonu sınavına girip de, sınavda tam notun % 65'inden aşağı not almaması
iii) Yarıyıl ara sınavları not ortalamasının % 30 ile yarıyıl sonu bütünleme sınavı notunun % 70'nin toplamının % 65' inden aşağı almaması.
iv) Dönem projesini başarıyla tamamlaması gerekir.
b) Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav tarihleri, her öğretim yılı başında Enstitü Kurulu'nda belirlenerek karara bağlanır.
c) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan öğrenciye bir takvim yılı müddetle yöneticinin uygun gördüğü, ilgili anabilim dalı tarafından teklif edilen ve Enstitü Yönetim Kurulu'nca uygun bulunan lisans ve yüksek lisans derslerinden ders verilebilir. Bu derslerdeki devam ve başarı durumu 12. maddedeki şekilde değerlendirilir. Bu dersler krediye sayılmaz ve bu dersleri almak için geçen süre yüksek lisans programı süresine dahil edilmez.

MADDE 13- a) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda tezli yüksek lisans programındaki 10/b maddesine göre bir sınav jürisi kurulur ve adayı derslerden ve dönem projelerinden 45-90 dakikalık sözlü olarak Enstitü’nün ilan edeceği yaz dönemi sonu sınav tarihinde sınava tabi tutar.
b) Jüri üyeleri, öğrenci hakkında salt çoğunlukla "başarılı" veya "başarısız" kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Başarısız bulunan öğrenci Enstitü’nün ilan edeceği tarihte tekrar mümkünse aynı jüri tarafından sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS