Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Doktora  
 

MADDE 15- a) Doktora, yüksek lisans veya Eczacılık veya Fen Fakültesi mezunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı sekiz yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.
b) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,
1) Bilime yenilik getirme,
2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
c) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları Atatürk Üniversitesi'nin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu’nun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir.

MADDE 16 – (Değişik:RG-30/07/1999-23771)
Enstitü bünyesinde yapılan İngilizce Hazırlık sınıfı yeterlik sınavında başarılı olmuş ve akabinde yüksek lisans tezini tamamlamış olanlar ile Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavında en az 60 puan alan veya uluslararası standart sınavlarda öngörülen başarı düzeyini tutturan öğrenciler ve diğer üniversitelerden İngilizce yeterlik belgesi bulunanlardan, Enstitü Yönetim Kurulu'nca denkliği kabul edilenlerden madde 2/b’ye göre bir programa yerleştirilenler kesin kayıt yaptırarak doktora derslerine başlarlar. Yukarıdaki şartları yerine getiremeyen ve İngilizce yeterlik ve seviye tesbit sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alamayanlar sınav sonucuna göre, İngilizce hazırlık sınıfında öğretime tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfında öğrenim görerek, yıl sonu yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, sınavı takip eden öğretim yılı başında, kabul edilmiş oldukları doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Başarısız öğrencilere yönerge hükümleri uygulanır.

MADDE l7- (Değişik:RG-30/07/1999-23771)
a) (Değişik:RG-14/06/2001-24432) Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim dallarının ilan edilmiş kontenjanlarını gözönüne alarak, yönetmeliğin madde 2/b’de belirtilen şartlarına göre öğrencileri yerleştirir ve başvuruları karara bağlar.
b) (Değişik:RG-16/11/2003-25291) Doktora öğrencilerinin kesin kayıt işlemleri, Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihler arasında ve kayıt şartlarına göre yapılır. Kesin kayıt yaptırmayanlar veya kayıt şartlarını yerine getirmediği için, kaydı yapılmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Kayıt yaptırmayanların yerine yedek liste ilan edilir ve bu listeden en yüksek puandan başlamak üzere boş bulunan kontenjan sayısı kadar öğrenci, ilgili anabilim dalına yerleştirilir. Bu öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirlediği tarihler arasında ve kayıt koşullarına göre yapılır.

MADDE 18- a) (Değişik:RG-12/12/2002-24961) Enstitü Yönetim Kurulu, doktora öğrenimi yapacak her öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının görüşünü de alarak bir yönetici tayin eder. Yönetici doktora programında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim dalındaki öğretim üyelerinden seçilir. Bu yönetici, öğrencinin ders ve tez yöneticiliği görevini yürütür. Yönetici, Enstitü Kurulu kararı ile açılması kararlaştırılmış bulunan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler ve Enstitüye bildirir.
Enstitü Yönetim Kurulunca lisansüstü öğrencilere yönetici olarak atanan öğretim üyeleri, atandığı tarihten itibaren Uzmanlık Alan dersini açar. Uzmanlık Alan dersi haftalık 5 kredi saati olup, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık Alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.
b) Öğrencinin yöneticisinin müracaatı ve ortak yöneticisinin muvafakatı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde öğrenciye bir ortak yönetici tayin edilebilir. Ortak yönetici öğretim üyesi, bu mümkün olmadığı takdirde doktoralı bir öğretim görevlisi olması gerekir. Bu yöneticiye yöneticilik ücreti ödenmez.
c)(Değişik:RG-16/11/2003-25291) Doktora programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
d) Doktora dersleri, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
e) Lisans döneminde alınmamış olmak şartıyla öğrenciye lisans dersleri verilebilir. Fakat lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
f) (Değişik:RG-14/06/2001-24432) Alınan dersler, derslerin başladığı iki hafta içerisinde, yöneticinin uygun görmesi sonucu, başka derslerle değiştirilebilir.

MADDE 19- a) (Değişik:RG-16/11/2003-25291) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
b) (Değişik:RG-16/11/2003-25291) Doktora öğreniminin dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için birbirini izleyen en az iki, en çok dört yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler için birbirini izleyen en az dört en çok altı yarıyıl içinde tamamlanır ve öğrenci aldığı derslerden başarılı olmak ve derslerin %80'ine devam etmek zorundadır. Ancak;
1) Derslerden devamsız duruma düşen,
2) Yarıyıl sonu sınavına girip de, sınavda tam notun %75'den aşağı not alan,
3) Yarıyıl ara sınavları not ortalamasının %30'u ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun %70'inin toplamı %75'den aşağı olan,
öğrencilere en çok bir yarıyıllık ek süre tanınabilir. Öğrenciye tanınan bu ek süre içerisinde ilgili dersin veya derslerin açılmaması halinde, bu ders veya derslerin yerine başka ders veya dersler aldırılır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav tarihleri, her öğretim yılı başında Enstitü Kurulu'nda belirlenerek karara bağlanır.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS