Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Yeterlilik Sınavı  
 

YETERLİK SINAVI
MADDE 20- a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.
b) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.
c) (Değişik:RG-14/08/2007-26613) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
d) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ve başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.
e) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
f) (Değişik:RG-16/11/2003-25291) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, madde 19/b’de öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i birbirini izleyen en çok iki yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
g) (Ek:RG-16/11/2003-25291) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS