Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Diğer Hükümler  
 

MADDE 28- Yurt dışına gitme, sağlık, tabi afet ve benzeri durumlarda veya Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, lisansüstü öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulu'nca kayıt dondurma hakkı tanınabilir.
MADDE 29- Yurt dışına gitme, sağlık, tabi afet ve benzeri durumlarda veya Enstitü Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu'nca bir sınav hakkı tanınabilir.
MADDE 30- Lisansüstü öğrencilerin yöneticileri, ölüm, emeklilik, başka üniversiteye gitme, uzun süreli yurt dışına gitme, uzun süreli hastalık ve benzeri durumlarda veya Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği mazeretler sebebiyle öğrencinin yöneticisinin, anabilim dalı başkanının ve öğrencinin görüşü alınarak, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde, Enstitü Yönetim Kurulu'nca değiştirilebilir. Öğrenci tez safhasında ise, gerekli görüldüğü hallerde öğrenciye eksikliğini tamamlamak üzere yeni dersler aldırabilirler. Fakat bu derslerin alınması tez çalışmasını engellemez.
MADDE 31- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 5 Temmuz 1995 tarih ve 22334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Lisansüstü programlarına 1996-1997 Öğretim yılından önce başlamış öğrencilerin, doktora yeterlik için bu yönetmelikle getirilen yabancı dil şartı hariç hakları saklıdır.

MADDE 32- Disiplin suçu işleyen öğrencilere "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

EK MADDE 1- (Ek:RG-25/10/1997-23151)
a) Ders sınav sonuçları, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınavlarının tamamlanmasını takip eden 10 gün içerisinde Enstitü Müdürlüğü’ne anabilim dalı başkanlıkları vasıtasıyla protokol, icmal ve sınav kağıtları ile birlikte bildirilir.
b) Sınav sonuçlarına itiraz sınav neticelerinin Enstitü tarafından ilanını müteakip bir hafta içerisinde yazılı olarak yapılır. Enstitü sınav kağıtlarını dersi veren öğretim üyesine veya gereği halinde kuracağı bir jüriye incelettirir ve neticeyi öğrenciye yazılı olarak bildirir.

GEÇİCİ MADDE 1- 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan hükümleri nedeniyle ilişiği kesilmiş olan öğrencilere, bu yönetmeliğin hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir doktora programına kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya giripte başaramamış olan öğrenciler, yabancı dil ile ilgili olarak bu yönetmelikle getirilen hükümlere tabidirler.
Yürürlük

MADDE 33- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS