Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Öğrenci Kabulü  
 

MADDE 2- a) (Değişik:RG-14/06/2001-24432) Lisansüstü programlara, bu yönetmeliğin öngördüğü şartlara göre öğrenci kabul edilir. Lisansüstü programlar, lisansüstü öğretim yapan anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Enstitü, bünyesindeki anabilim dalı başkanlıklarına, ilan edilmesi düşünülen lisansüstü öğrenci kontenjanlarını bir yazı ile sorar. Enstitü anabilim dalları, kendi akademik kurullarında alacakları kararları, Enstitü Müdürlüğü'ne bildirirler. Enstitü Kurulu, anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayısı ve mevcut imkanları dikkate alarak, kontenjanlarla ilgili son şekli karara bağlar. Üniversite, öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adlarını ve her programa kabul edilecek öğrenci sayısını ve son başvuru tarihini ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
b)(Değişik:RG-16/04/2006-26141) Adaylar ilanda belirtilen başvuru süresi içinde Enstitüye başvurarak hangi bilim dallarında eğitim göreceklerini bildirirler. Aday öğrencilerin kayıt işlemleri, Enstitü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Lisansüstü programlara başvurularda;
1) (Değişik:RG-14/08/2007-26613) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal sonucunun, en az 55 puan olması gerekir. Adayın başvurduğu programa yerleştirilebilmesi için ALES sayısal puanının %60'ı ile lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 40'ının toplamı 55’den az olmamalıdır. Bu toplama göre bir sıralama yapılarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir.
2) (Değişik:RG-14/08/2007-26613) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık, Fen ve Fen-Edebiyat Fakülteleri (fen bölümü) mezunlarının ise lisans ya da yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre, bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık alanlarına sahip olmaları ve ALES sayısal sonucunun yüksek lisans diploması ile başvuranların en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranların ise en az 85 puan olması ve lisans diploması ile doktoraya başvuru için ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekir. Yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayın başvurduğu programa yerleştirilebilmesi için, ALES sayısal puanının %60'ı ile lisans ve yüksek lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamalarının aritmetik toplamının yarısının %40'ının toplamı 65’den az olmamalı, lisans diploması ile başvuranların ise ALES sayısal puanının %60'ı ile lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının %40'ının toplamı 90'dan az olmamalıdır. Bu toplama göre bir sıralandırma yapılır. En yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir.
3) (Değişik:RG-14/08/2007-26613) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’e girmeleri gerekir. Adayın başvurduğu programa yerleştirilebilmesi için ALES sayısal puanının %60'ı ile lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının %40'ının toplamı alınır. Bu toplama göre bir sıralandırma yapılır. En yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programına yerleştirilen adaylar, İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulur.
c) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine, lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi " Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu’nun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu’nun kararı ile Enstitümüzde yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın lisansüstü öğretim yapmak üzere kabul edilebilirler.
Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.
d) Yurtdışında ikamet eden Türk veya yabancı uyruklu adaylar; lisans veya yüksek lisans diplomalarına sahip olmak, Türkçe ve bilim sınavlarında başarılı olmak, Enstitü Yönetim Kurulu'nca aranan şartları yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde lisansüstü programlarına kabul edilirler. Türkçe sınavında başarısız olan adaya Türkçe öğrenimi için bir yıl süre tanınır. Bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.
e) Mülga:RG-30/07-1999-23771)
e)(1) (Mülga:RG-16/11-2003-25291)
f)(1) (Değişik:RG-14/06/2001-24432) Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı anabilim dallarından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri, mezun oldukları anabilim dallarında yüksek lisans yapmak istediklerinde, LES sayısal sonucundan en az 45 puan almış olmak şartı ile doğrudan ilgili programa yerleştirilebilirler. Ancak bu öğrencilerin yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı olamamaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmeleri ve başarılı olmaları gerekir. Bir anabilim dalına, dereceye girmiş birden fazla öğrenci kayıt olamaz. Bölüm birincilerinin tespitinde normal ve ikinci öğretim bir bütün olarak kabul edilir ve lisans derslerinin ağırlıklı ortalaması yüksek olan aday programa yerleştirilir.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS