Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Akademik kurul kararları
     
 
Konu :  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA İLİŞKİN ESASLAR
Toplantı Tarihi :  18.05.2004
Toplantı Sayısı :  2/7
Karar :

 BİRİNCİ BÖLÜM
DAYANAK VE KAPSAM

Madde 1)
a) Bu esaslar 22 Şubat 1997 gün ve 22919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11/a maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkanlığının 18.09.2001 tarih ve 20502 sayılı yazısına uygun olarak hazırlanmıştır.
b) Bu esaslar, sadece Ortaöğretim Fen-Matematik Alanları Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programlarını kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 2) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü ve söz konusu programın yürütülebilmesi aşağıdaki kurallara göre yapılır:
a ) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına ayrı bir giriş sınavı yapılmadan her öğretim yılı başında ilan edilen kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Yüksek Lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları adaylarda aranılacak nitelikler ilgili Anabilim/ Bilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır ve Rektörün onayından sonra öğretim yılı başından önce ilan edilir.
b) Bu programa başvuruda bulunmak için adayın Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği programlardan birinden lisans diploması almış olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavına (LES) girmiş olması gerekmektedir (LES belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır). Adayların ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Enstitüye şahsen müracaat ederek ön kayıt koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
c) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde adayların, LES puanının % 60’ı, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 40’ı alınarak toplanır, en yüksek ortalamadan başlanarak sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenerek Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Asıl adaylar için belirlenen kayıt tarihleri arasında açık kalan kontenjanlar için yedek adaylardan sıralama takip edilerek kontenjanlar doluncaya kadar belirtilen tarihler arasında kayıt yapılır.
Madde 3) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenime katkı payını da ödeyerek Enstitüye ders kayıtlarını yaptırıp derslere başlarlar.
Madde 4)Süre:
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi en az üç yarıyıldır. Öğrenci alacağı zorunlu derslerini üçüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı taktirde derslerini tamamlayabilmesi için en fazla 3 yarıyıl ek süre verilebilir.
Madde 5) Devam, Sınavlar ve Değerlendirme
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır.
b) Bir öğrenci ilgili yarıyılda almış olduğu teorik derslerin ve uygulamaların %80’ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde, o derse/uygulamaya devam etmemiş sayılır, sınavlara alınmaz ve o dersten/uygulamadan başarısız olur.
Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ara sınavların süresi bir, yarıyıl sınavlarının süresi iki saattir. Ancak özellik gösteren dersler/uygulamalar ile zorunlu hallerde sınavlar, en az iki öğretim üyesi tarafından sözlü ve uygulamalı olarak da yapılabilir. Yazılı ve sözlü sınavların sonuçları sınav tarihinden sonra en geç on gün içerisinde Enstitüye iletilir.
Yarıyıl sınavına girip de, sınavda tam notun % 65'nden aşağı not almaması
Öğrencinin yarıyıl ara sınavları not ortalamasının % 30’u ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun % 70 inin toplamı en az % 65 olmalıdır.
Öğrenci bütünleme sınavında başarısız olduğu bir dersi/uygulamayı, ancak bir kez tekrar edebilir. Okul uygulamaları hariç, tekrar aldığı dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını yerine getirmiş ise derse devam etmesi zorunlu değildir. Öğrencinin tekrar aldığı dersten/uygulamadan başarısızlığı halinde, Enstitü ile ilişiği kesilir.
Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrenciye, ara ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilmez
Derslerden/uygulamalardan alınan notlara ilişkin maddi hata itirazları, notların ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yapılır. Sınavlarda kopya yaptığı sabit olan öğrenciler, kopya yapmış olduğu dersten/uygulamadan sıfır almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.
c) Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulunun onay ile Orta Öğretim Alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı bulunan başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan en fazla bir yarıyıl süreyle ders/dersler alabilir
Madde 6) Akademik Danışmanlık
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrencilerin akademik danışmanı, ilgili programın Anabilim Dalı Başkanlığınca tayin edilir.
Madde 7) Diploma
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlara devam ettikleri programı gösteren tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Madde 8) Bu esaslar 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanır.
Madde 9) Bu esaslarda yer almayan durumlarda Atatürk Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde 10) Bu esasların yayımlanmasından sonra Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı ile ilgili olarak, Üniversitelerarası Kurul, Yüksek Öğretim Kurulu ve Atatürk Üniversitesi Senatosu Kararları aynen uygulanır.
Madde 11) Bu esaslar Enstitü Müdürlüğü tarafından uygulanır.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS